17.06-3.07.2021
Aljaž Rudolf, Eva Smrekar
FaceOrFactory: Holey Surface (Satellite)

Aljaž Rudolf, Eva Smrekar: FaceOrFactory: Holey Surface (Satellite)
Intermedijska razstava

17. junij – 3. julij 2021
Odprtje razstave: četrtek, 17. 6. 2021, ob 20. uri

[ English version below ]

‘FaceOrFactory’ je hibridni ekosistem družine, korporacije in laboratorija obrazov, mask ter novih identitet. Pogodbeno razmerje med obiskovalcem in umetniškim projektom ustvarja družinsko-korporativno okolje, v katerem se izmenjujejo genetski in osebni podatki za lastninski delež, ki ga podpisniki pogodbe dobijo v podjetju. Z oblikovanjem novih obraznih struktur, pri katerih je uporabljen DNK material in 3D sken posameznega darovalca, projekt vzpostavlja nove strategije decentralizirane subjektivacije v sodobnem korporativnem kapitalizmu. Tako postopno razvija obraz kot kompleksen teritorij genetskih, pravnih, kozmetičnih, ekonomskih in političnih razmerij moči.

Plastenje stroge selekcije genskih sekvenc darovalcev in pripadajočega fenotipa bo začelo oblikovati biološko in informacijsko telo-arhiv korporacije FaceOrFactory, sistematizirano v skladu s protokoli GDPR. Obrazna in genetska masa bo tako z vedno večjim številom vhodnih informacij postopoma naraščala ter se s svojo razpršeno identiteto vedno bolj trdno vpenjala v različne registre sodobnega življenja. S tem bo neprestano dodajala pomenske in oblikovne plasti zgrajenemu modelu obraznosti – teritoriju, bojnemu polju, sistemu, stroju.

‘Holey Surface (Satellite)’ deluje kot dodatna vstopna točka v daljši umetniško-raziskovalni proces. Modularno zgrajena instalacija, oblikovana posebej za konzumiranje obiskovalca, ki s podpisom privolitvenega obrazca postane del projekta in potencialno tudi samega podjetja, služi kot zbiralna skulptura vzorcev DNK ter posnetkov obraza, ki so jih darovali obiskovalci instalacije. Postavitev je oblikovana kot mobilni satelit FaceOrFactory, ki omogoča fleksibilno nabiranje potrebnih informacij, hkrati pa se lahko tudi priključi prihodnjim arhivskim in procesnim enotam celotnega ekosistema.

________________________________
Eva Smrekar (1997) je magistrska študentka filozofije in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Je avtorica več znanstvenih člankov (Maska, Problemi, Likovne besede) in referatov za razne simpozije (Gledališki inštitut, Filozofska fakulteta, Mesto žensk, ipd.). S skupinskimi in avtorskimi projekti je razstavljala v Galeriji Kapelica, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Arhitekturforum Aedes in drugod. Je prejemnica nagrade Estonskega združenja umetnikov.

Aljaž Rudolf (1996) je študent arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Raziskuje in ustvarja v polju preseka znanosti, umetnosti in arhitekture. Ukvarja se z različnimi derivati prostorskih študij s poudarkom na novih možnostih sobivanja z nečloveških drugim, tako preko (so)avtorskih projektov ali kot del produkcijske ekipe drugih avtorjev. V zadnjih letih se je izobraževal še na AA Visiting School v Berlinu ter GYCF v Južni Koreji.

________________________________
Soprodukcija: Galerija Kapelica / Zavod Kersnikova in Galerija Simulaker / LokalPatriot
Oblikovanje in razvoj CGP ter spletnega mesta: Marko Damiš
Zvok: Gašper Torkar
Pravna pomoč: Anja Blaj
Biotehnološka pomoč: Kristijan Tkalec
Elektronika: Tomaž Šimnovec
Programiranje: Tomaž Štrus, Richard Cole, Lavrence Mrvar
Zahvala: Marinka Horvat; Biotehniška fakulteta – Katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin; Fakulteta za računalništvo in informatiko

Razstava je del mednarodnega projekta ‘European ARTificial Intelligence Lab’, ki je podprt s sredstvi programa Ustvarjalna Evropa Evropske unije, Ministrstva za kulturo RS, Ministrstva za javno upravo RS in Mestne občine Ljubljana – Oddelka za kulturo.

LokalPatriot / Galerija Simulaker je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo RS in Mestne občine Novo mesto.

—- ENG —-

Aljaž Rudolf, Eva Smrekar: FaceOrFactory: Holey Surface (Satellite)
Intermedia exhibition
June 17 – July 3, 2021

Exhibition opening: Thursday, 17. 6. 2021, 8pm

‘FaceOrFactory’ is a hybrid eco-system that incorporates the ideas of family, corporation and a laboratory of faces, masks and new identities. The contractual relation between the visitor and the work of art establishes a family/corporate environment, in which genetic and personal data are exchanged for a share in the company’s ownership which is received by all individuals who sign the contract. By creating new facial structures from the donor’s DNA and 3D scan, the project establishes new strategies of decentralised subjectivation within contemporary corporative capitalism, through which it gradually establishes a face as a complex territory of genetic, juridical, cosmetic, economic and political power relations.

The layering of the strict selection of the donor’s genetic sequences and the accompanying phenotype will start forming a biological and informational body-archive of the FaceOrFactory corporation, systematised in accordance with GDPR protocols. With the ever-increasing input data, the mass of facial and genetic features will gradually increase and with its dispersed identity become increasingly tied into the various registers of contemporary life. With this it will constantly be adding meanings and new layers to the model of faciality as we understand it – as a territory, a battleground, a system and a machine.

’Holey Surface (Satellite)’ functions as an additional entry point into a long-lasting artistic research process. The modular installation, designed specifically to consume the visitor, who by signing a consent form becomes a part of the project and, potentially, the corporation itself, serves as a collection sculpture of DNA samples and facial images donated by the visitors of the installation. The set-up is designed as a mobile FaceOrFactory satellite, which enables flexible collection of all necessary data, and it can also be used in the future archival and processing units within the greater ecosystem.

________________________________
Coproducers: Kapelica Gallery / Kersnikova Institute and Simulaker Gallery / LokalPatriot
Web site design and development: Marko Damiš
Sound: Gašper Torkar
Legal expert: Anja Blaj
Biotechnological expert: Kristijan Tkalec
Electronics: Tomaž Šimnovec
Programming: Tomaž Štrus, Richard Cole, Lavrence Mrvar
Acknowledgement: Marinka Horvat; Biotechnical Faculty Ljubljana – Chair of Genetics, Biotechnology, Statistics and Plant Breeding

The exhibition is a part of the ‘European ARTificial Intelligence Lab’ project that is supported by the Creative Europe Program of the European Union, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Ministry of Public Administration of the Republic of Slovenia and Municipality of Ljubljana – Department for Culture

LokalPatriot / Simulaker Gallery is co-financed by the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the Municipality of Novo mesto.